Informacje

REGUŁA ŻYCIA NA JAMNEJ w DOMU ŚW. JACKA

Na Jamnej Gospodarzem jest Chrystus. On jest tu najważniejszy. On jest miarą i celem wszystkiego. Wszystko zatem do Niego winno prowadzić: modlitwa, praca i odpoczynek. Dom Świętego Jacka na Jamnej jest szkołą życia duchowego oraz służy przygotowaniu do życia we wspólnocie rodzinnej i wspólnocie kościoła oraz w społeczeństwie. Patronem domu jest Święty Jacek Odrowąż, orędownik nowej ewangelizacji naszego kraju, gorący czciciel Eucharystii i Bogurodzicy, kaznodzieja i apostoł.
W Domu św. Jacka na Jamnej gromadzą się grupy lub poszczególni ludzie, pragnący zbliżyć się do Pana Boga i przemyśleć wartości, jakie chcą wprowadzić w swoje życie.

LITURGIA
Wszyscy są zapraszani do odśpiewania jutrzni i nieszporów, w których łączymy się z całym kościołem w modlitwie. Sercem życia duchowego naszego domu jest wspólna Eucharystia.

POSIŁKI
Posiłki są wspólne. Spożywamy razem śniadanie, obiad i kolację.
W razie potrzeby istnieje możliwość dodatkowego napicia się w refektarzu poza godzinami wspólnych posiłków. Posiłki przygotowują dyżurni, którzy podają do stołu i zmywają naczynia. Do tej pracy mogą sobie wybrać pomocników.

PRACA
W naszym domu staramy się zrozumieć religijny wymiar pracy (porównaj encyklikę „Laborem exercens”), dlatego każdy z gości powinien przyczynić się swoją pracą do budowania Królestwa Bożego na Jamnej.
Domownicy proszeni są o to, by sami zwracali się o wskazanie im koniecznej do wykonania pracy. Najwyższym szacunkiem darzymy osoby, które wykazują się gotowością podjęcia wskazanych im zadań, a zwłaszcza inicjatywą. Szczególnie cenione są prace porządkowe na terenie domu, a zwłaszcza utrzymanie we wzorowej czystości łazienek, toalet i kuchni.

STYL ŻYCIA
Zwracamy uwagę na kulturę współżycia, uprzejmość, zachowanie przy stole, zachowanie w sypialni, łazienkach, toaletach. Zwłaszcza wygląd toalet powinien świadczyć o duchowej kulturze użytkowników. Goście powinni być świadomi faktu, że więzi emocjonalne, które mogą łączyć poszczególne pary, powinny być temperowane, w przeciwnym bowiem razie w warunkach życia we wspólnocie będą rozbijały Bożą harmonię w domu. Osoby, które nie odniosą się ze zrozumieniem do tego koniecznego wymagania, proszone są o wybranie dla siebie innego miejsca pobytu. Gdyby nie mogły lub nie potrafiły zrozumieć tego wymagania, koniecznego dla dobra wspólnego, będzie im na to zwrócona uwaga. Dom nasz, tak jak rodzina, łączy chłopaków i dziewczyny; panują tu zatem warunki rodzinne, tzn. spędzają oni noc w odrębnych pomieszczeniach.

WIECZORNE SPOTKANIA
Szczególne znaczenie przywiązujemy do wieczornych spotkań, podczas których pragniemy poruszać problemy związane z życiem wewnętrznym, wychowaniem religijnym i sposobem życia w chrześcijańskiej rodzinie. Spotkania te są nawiązaniem do staropolskiej tradycji tworzenia wspólnoty rodzinnej i chrześcijańskiej z wymianą myśli, dzieleniem się doświadczeniem, braterską pomocą.

MILCZENIE
Wobec niesłychanego nadużywania słowa w naszej rzeczywistości pobyt w naszym domu jest jednocześnie jakąś szkołą chrześcijańskiego milczenia. Staramy się milczeć przy pracy, w domu, staramy się o mówienie umiarkowanym głosem. Nie używamy radia. Używanie instrumentów muzycznych jest pożądane w chwilach wspólnej rozrywki i modlitwy. W nocy ze względu na dobro wspólne obowiązuje milczenie od godziny 22 do 6 rano.

ŻYCIE WEWNĘTRZNE
Dom na Jamnej niech będzie miejscem modlitwy i pojednania, miejscem odnajdywania Boga i przemiany człowieka. Dlatego skoncentruj się na Chrystusie. Poszukaj Jego towarzystwa a odnajdziesz przy okazji siebie…
Członkowie wspólnoty pamiętają, w jakim celu tu przybyli i starają się o pogłębienie osobistego życia wewnętrznego przez poświęcenie pewnej ilości czasu na osobistą modlitwę, różaniec, czytanie, adorację Najświętszego Sakramentu.

ORGANIZACJA ŻYCIA
Każda grupa wybiera sobie odpowiedzialnego za całość pobytu. Jego zadaniem jest sporządzanie listy dyżurnych i rozdział pracy oraz porządek w domu, zwłaszcza posprzątania przy końcu pobytu.

STOSUNEK DO SĄSIADÓW
Świadomi bardzo niekorzystnego w naszym społeczeństwie rozdziału ludności miejskiej od wiejskiej, staramy się jak najusilniej o okazywanie chrześcijańskiego szacunku wszystkim sąsiadom naszego domu. Dzięki ich szczodrobliwości i ofiarności powstał Dom Świętego Jacka na Jamnej i powinnością naszą jest okazywanie im ludzkiej i chrześcijańskiej wdzięczności. Pamiętać trzeba, że jesteśmy jednym Kościołem.

UWAGI KOŃCOWE
Powszechny w Polsce niedobór wody wymaga od nas jej oszczędzania. Każdy uczestnik zdaje sobie sprawę, jakie wydatki ponosi w swoim życiu na utrzymanie. Dlatego też niech każdy uważa za swój obowiązek wpłacenie na ręce odpowiedzialnego grupy odpowiedniej sumy pieniędzy na koszty utrzymania domu i koszty związane z opłaceniem energii elektrycznej. Wszyscy uczestnicy pamiętają, że będą w przyszłości żyli w rodzinie, niech za ten dom i za wspólne życie będą tak odpowiedzialni, jak chcieliby być odpowiedzialni za swoich najbliższych.
Każdy może ten dom i to miejsce ubogacić sobą. To najcenniejszy dar, jaki zostawi.

Wyjeżdżając niech pamięta, żeby tu jeszcze wrócić.

A Pan, który rozpoczął dobre dzieło, niech sam go dopełni swoją łaską i błogosławieństwem….