Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku ze zgłoszeniem intencji mszalnych w Kościele Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. oraz (dalej: Dekret) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administrator i jego dane kontaktowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Matki Bożej Niezawodnej Nadziei, Jamna 7, 34-842 Paleśnica, NIP: 8733273850, REGON: 384822807.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

mailowo pod adresem: [email protected], listownie na adres wskazany w pkt. 1.

3. Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia intencji mszalnej, która ma zostać odprawiona w Kościele pw. Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej, co stanowi realizację zawartej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2) Dekretu, której przedmiotem jest publiczne odczytanie zamówionej przez Panią/Pana intencji w trakcie mszy św. we wskazanym w zgłoszeniu terminie.

5. W przypadku gdy w trakcie w treści intencji wskazano dane osobowe Administrator będzie przetwarzał je w celach archiwalnych w tzw. księdze intencyjnej w wykonaniu obowiązku nałożonego na Dom Matki Bożej Niezawodnej Nadziei kan. 958 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

6. W przypadku ewentualnego przetwarzania danych osobowych osób, których dotyczy zamówiona przez Panią/Pana intencja podstawą prawną jest ochrona żywotnych interesów osoby objętej intencją (art. 7 ust. 1 pkt 4 Dekretu) w postaci jej dobra duchowego (salus animarum).

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie nie może być przyczyną odmowy odprawienia mszy św. we wskazanej przez Panią/Pana intencji. W takim przypadku msza św. zostanie odprawiona we wskazanej przez Panią/Pana intencji bez wskazania Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osoby, objętej intencją (intencja zanonimizowana).

8. Wobec Pani/Pana (ewentualnie osoby, której dotyczy intencja) nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

Kategorie odbiorców danych osobowych

9. Treść zgłoszonej przez Panią/Pana intencji zostanie odczytana publicznie podczas mszy św. sprawowanej w Kościele Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej.

10. W związku z tym, że msze św. odprawiane w Kościele Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej są transmitowane online na platformie YouTube, Pani/Pana dane osobowe – o ile będą stanowiły treść intencji – odczytane w trakcie takiej transmisji, w trakcie takiej transmisji mogą zostać ujawnione administratorowi portalu Youtube czyli Youtube LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

11. W przypadku wyboru metody złożenia płatności za pośrednictwem Tpay, Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi takiej płatności może przetwarzać operator serwisu Tpay, który działa jako niezależny od Domu Matki Bożej Niezawodnej Nadziei administrator danych osobowych. Dom Matki Bożej Niezawodnej Nadziei zachęca do zapoznania się informacjami o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych udostępnianymi przez operatora Tpay.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odprawienia mszy św. we wskazanej przez Panią/Pana intencji, w przypadku anulowania zgłoszenia takiej intencji do dnia jego anulowania, a dodatkowo w przypadku odprawienia intencji – o ile dane osobowe będą stanowiły treść intencji – przechowywane na podstawie kan. 958 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego w wykonaniu przez Klasztor obowiązku prowadzenia księgi intencji, w której przez czas nieokreślony archiwizowane są następujące informacje: liczba mszy św. przyjętych do odprawienia, intencje, jak również złożona ofiarę i odprawienie.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

14. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.

15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.